WAR - Jess đọc và nói chuyện về chiến tranh ở Afghanistan phần 1 

Speakers: Jesse Peterson
Date & Time
Thu, May 25 at 04:08 AM
Tháp đôi trung tâm thương mại thế giới sụp đổ, New York, 2001 (911) https://troiacademy.com/war/?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&gidzl=m6xqABhnqap2SFqfiUlQJSDy_2scu8OQt2wWSFEuZqNU9wOZeRhT4zybeNMixjj2X2UX8pXBhnvJkVZQI0