Vắc xin văn hoá #66: Chữ quốc ngữ 

Speakers: Nguyên Trang, Dũng Trần, Vu Tien Dung, Bao Khanh Nguyen
Date & Time
Mon, Feb 27 at 02:00 PM
Tôi yêu tiếng nước tôi Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui (Phạm Duy)