#4 Quỷ sai học pháp: Cách phân biệt, đặt câu hỏi dành cho bói Tarot. 

Speakers: Dang Lee
Date & Time
Thu, Dec 15 at 12:51 PM
Giúp bạn tránh nhầm lẫn bói Tarot vs các bộ môn bói khác. Mình nghĩ là cần vì khi hiểu được, nó sẽ giúp bạn vận dụng tốt hơn vào cuộc sống đang bế tắc sau khi được " hướng dẫn".