Vắc xin văn hoá #56: Răng cắn lưỡi hay là chuyện mưu phản cướp ngôi 

Speakers: Nguyên Trang, Dũng Trần, Vu Tien Dung, Bao Khanh Nguyen
Date & Time
Mon, Nov 28 at 02:00 PM
Ta ra đời trước, chú chưa sinh Chú phận làm em, ta phận anh Ngọt bùi sao chẳng cùng san sẻ Mà nỡ đau thương cốt nhục tình? (Nguyễn Hàm Ninh)