🔮🔯 Lãng Nhân Linh Bối #29: Nhân số học - Mũi tên trống điền sao cho khéo 

Speakers: Ngọc Xuân Bùi Phạm, Sáng Sáu
Date & Time
Sun, Nov 27 at 01:59 PM
Biểu đồ ngày sinh của bạn trống trơ, chẳng những thế còn có mũi tên uất hận, dễ bị tổn thương 🥲 Thôi hông sao, tụi mình sẽ hỗ trợ bạn lấp những khoảng trống đó, giúp bạn thấy suôn sẻ hơn. Nghen!