GenZAbroad #10🍀 Chuyện tìm việc ngành Marketing ở châu Âu 

Speakers: Michelle Tran
Date & Time
Sun, Aug 21 at 01:53 PM
Kinh nghiệm cho du học sinh tìm kiếm internship, những công việc ngành Marketing ở châu Âu.