Hát một bài để cảm ơn. 

Speakers: Martin Vũ
Date & Time
Mon, Jun 20 at 06:50 PM
Cảm ơn những người mình đã quý, đã gặp, hoặc mình đã làm tổn thương trên Onmic.