Tất-tần-tật về Tham vấn Tâm lý ở Việt Nam 

Speakers: Carota Mental Health App, Mai Pham
Date & Time
Tue, Jun 21 at 12:54 PM
Thạc sĩ Tâm lý chị Phạm Thanh Mai, sẽ trò chuyện về một buổi Tham vấn Tâm lý sẽ diễn ra như thế nào, giải đáp những lo sợ về tham vấn tâm lý ở Việt Nam.