📚BOOK EVERYDAY: Phono Sapiens - Loài người mới sinh ra từ điện thoại thông minh #5 (kết) (Jae Boong Choi) 

Speakers: Mady Zane
Date & Time
Wed, May 11 at 04:00 AM
Phono Sapiens - thế hệ mới được giáo dục, trưởng thành cùng thiết bị thông minh và các nền tảng mạng xã hội - đang là những người làm chủ và đặt ra tiêu chuẩn mới cho thị trường. Thế hệ cũ nghĩ gì? Các doanh nghiệp cần chuyển mình như thế nào cho phù hợp?