Chàng-Ngốc-Già Weekly #005: Chiến tranh Nga-Ukraine và túi tiền của chúng mình 

Speakers: Chàng- Ngốc-Già, Báu Trần
Date & Time
Sun, Mar 20 at 01:55 PM
Bình luận về những ảnh hưởng của chiến tranh Nga-Ukraine đến kinh tế, túi tiền của chúng mình