Z - LEADERSHIP #2: Nước tới chân mới nhảy 

Speakers: Thảo Lê, Nga Phạm, Tiên Le, Huyền Minh Trương Hoàng
Date & Time
Sun, Mar 27 at 01:00 PM
● Diễn giả: Anh Hà Điêu Huỳnh Khánh Duy - Life Coach, Founder đờ Yên. ● Chia sẻ cách sắp xếp công việc, quản lý thời gian hiệu quả cho gen Z. ● Sự kiện của GIVE IT BACK và WiFEC đồng hành trong dự án gây quỹ Mini-School.