🎬 CINEPHILIA: Euphoria - Một Thế Hệ Gen Z Đầy Hỗn Loạn 

Speakers: Theodore Pavlovski
Date & Time
Sun, May 8 at 11:00 AM
Euphoria là câu chuyện xoay quanh một nhóm học sinh trung học và những trải nghiệm của chúng về giá trị bản thân, sức khoẻ tâm lý, các vấn đề về gia đình & tình cảm, nghiện ngập, tình dục, ...